Karpatiat ry säännöt

1 §              Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Karpatiat ry, sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko Suomi.

2 §              Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Sydänliitto ry:n valtakunnallisena jäsenjärjestönä toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja tukijärjestönä. Yhdistys edistää sydänlihassairastuneiden ja heidän läheistensä selviytymistä ja tukee heidän voimavarojaan sairauden muuttamassa elämäntilanteessa. Lisäksi yhdistys osallistuu sydänlihassairastuneiden hoitopolkujen kehittämiseen Suomessa. Sydänlihassairauksiin kuuluvat esimerkiksi eri kardiomyopatiat ja sydänsarkoidoosi.

3 §              Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. tuottaa sydänlihassairastuneille ja heidän läheisilleen selviytymistä edistävää ja voimavaroja vahvistavaa toimintaa,
 2. koordinoi ja kehittää sydänlihassairastuneille ja heidän läheisilleen suunnattua vertaistukitoimintaa,
 3. toimii yhteistyössä terveydenhuollon eri ammattilaisten kanssa hoitopolkujen kehittämiseksi ja kolmannen sektorin palvelujen kiinnittymiseksi osaksi hoitopolkuja,
 4. toimii yhteistyössä sydänyhteisön sekä muiden järjestöjen kanssa toimintansa tarkoituksen saavuttamiseksi.

4 §              Omaisuus ja varojen hankinta

Yhdistyksellä on oikeus toimintaansa varten omistaa ja hallita sekä irtainta että kiinteää omaisuutta ja ottaa vastaan testamentteja, lahjoituksia ja julkisia sekä muita avustuksia. Varojensa kartuttamiseksi yhdistys voi asianmukaisen luvan saatuaan järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä ja erilaisia juhla- ja yleisötilaisuuksia sekä harjoittaa kahvila- ja kioskitoimintaa sekä toimialaan liittyvää palvelu- ja neuvontatoimintaa, myydä adresseja ja muuta huomionosoitusmateriaalia tai muuta kirjallista, kuvallista tai sähköisessä muodossa olevaa materiaalia.

5 §              Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita yhdistyksen tarkoituksesta ja toiminnasta. Varsinaiset jäsenet ovat tyypiltään varsinaisia, toissijaisia tai perhejäseniä, joilla on eri jäsenmaksuperusteet.

Kannatusmaksajiksi voivat liittyä yksittäiset henkilöt ja oikeustoimikelpoi­set yhteisöt, jotka haluavat edistää yhdistyksen tavoitteita tukemalla sen toimintaa.

Kunniajäsenikseen yhdistys voi kutsua henkilöitä, jotka erittäin merkittävällä tavalla ovat toimineet yhdistykselle tärkeiden asioiden edistäjinä. Kaikki jäsenet ja kannatusmaksajat hyväksyy yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kokous hyväksyy kunniajäsenet hallituksen esityksestä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6 §              Jäsenmaksu

Varsinaiset jäsenet maksavat jäsenmaksun, joka muodostuu Sydänliiton osuudesta ja Karpatiat ry:n osuudesta. Vuosikokous vahvistaa Karpatiat ry:n jäsenmaksuosuuden ja kannatusmaksun suuruuden vuodeksi kerrallaan. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua, vaan yhdistys maksaa heidän osaltaan liiton osuuden.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus kirjallisesta hakemuksesta vapauttaa jäsenmaksun suorittamisesta jäsen, joka esittää erittäin painavan syyn hakemuksensa tueksi.

7 §              Jäsenten erottaminen

Jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kuluvalta vuodelta, katsotaan eronneeksi vuoden lopussa.

Jäsen, joka on laiminlyönyt sääntöjen määräämän muun jäsenvelvoitteensa tai muuten toiminut yhdistystä vahingoittavalla tavalla, voidaan erottaa yhdistyksen jäsenyydestä. Erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Erotetulla on oikeus saattaa erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi jättämällä asiasta kirjallisen valituksen hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

8 §              Hallintoelimet

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää siten, kuin jäljempänä tarkemmin määrätään, yhdistyksen kokous. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus.

9 §              Yhdistyksen kokoukset

Vuosittain pidetään varsinainen vuosikokous maalis-huhtikuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo kokouksen pitämisen tarpeelliseksi tai, kun se lain mukaan muuten on pidettävä. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. Kokouksesta ilmoitetaan jäsenille kirjeitse, Karpatiat-jäsenlehdessä tai Suomen Sydänliiton lehdessä viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta.

Jäsenen halutessa jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi hänen tulee tehdä siitä esitys hallitukselle kirjallisena niin, että varsinaiselle vuosikokoukselle tarkoitettu esitys toimitetaan hallitukselle edellisen vuoden loppuun mennessä.

10 §            Vuosikokous

Yhdistyksen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja. Kokous valitsee keskuudestaan kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.

Vuosikokous

 1. käsittelee hallituksen esittämän toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien / tilintarkastajien lausunnon,
 2. päättää edellisen kauden tilinpäätöksen vahvistamisesta,
 3. päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille,
 4. käsittelee ja vahvistaa hallituksen esittämän toimintasuunnitelman kuluvalle kaudelle,
 5. vahvistaa jäsenryhmien jäsenmaksuosuuden ja kannatusmaksun suuruudet sekä toiminnantarkastajien / tilintarkastajien ja hallituksen jäsenten mahdolliset palkkiot,
 6. käsittelee ja vahvistaa hallituksen esityksen talousarvioksi kuluvalle kaudelle,
 7. valitsee toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan ja tilintarkastajan ja varatilintarkastajan seuraavaa tilikautta varten,
 8. valitsee hallituksen puheenjohtajan kuluvaksi ja seuraavaksi kaudeksi (kaksi kautta),
 9. vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärän ja valitsee hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle ja 1. varajäsenen ja 2. varajäsenen seuraavalle kaudelle,
 10. valitsee edustajat ja heidän varaedustajansa Suomen Sydänliitto ry:n kokouksiin seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 11. käsittelee muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 §            Ääni- ja puheoikeus

Yhdistyksen kokouksessa äänioikeus on varsinaisilla jäsenillä, yksi kullakin. Kaikilla kokoukseen osallistujilla on läsnäolo- ja puheoikeus.

12 §            Päätöksenteko yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan henkilövaali arvalla, muissa asioissa ratkaisee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, joka kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin on allekirjoitettava sekä pöytäkirjantarkastajien tarkastettava ja allekirjoitettava. Pöytäkirjat on hallituksen toimesta säilytettävä ja niistä voidaan toimittaa kopio jäsenille perustellusta syystä.

13 §            Hallitus

Hallitukselle valitaan puheenjohtaja kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Lisäksi valitaan vähintään neljä ja enintään kuusi jäsentä kahdeksi toimikaudeksi sekä vuosittain 1. ja 2. varajäsen, jotka toimivat mainitussa järjestyksessä varajäseninä. Kaikkien hallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Hallituksen toimikausi on vuosikokouksesta seuraavaan vuosikokoukseen. Erovuorossa on jäsenten lukumäärästä riippuen vuosittain joko puolet tai lähinnä puolet.

Hallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan, valitsee tai kutsuu sihteerin ja muut mahdollisesti tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajan ollessa estyneenä hoitaa hänen tehtäviään ensimmäinen varapuheenjohtaja ja hänenkin ollessa estyneenä toinen varapuheenjohtaja.

14 §            Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokousta johtaa puheenjohtaja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, joka on annettava vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.

Kokous on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi paikalla on vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

Hallitus on kutsuttava koolle vähintään kahden hallituksen jäsenen sitä kirjallisesti puheenjohtajalta pyytäessä. Käsiteltäväksi haluttu asia on pyynnössä mainittava.

Hallituksen kokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olleista on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaistaan henkilövaali arvalla, muulloin päätökseksi tulee se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, joka kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin on allekirjoitettava ja läsnä olleiden hallituksen jäsenten tarkastettava. Pöytäkirjan hyväksyminen kirjataan seuraavan hallituksen kokouksen pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on hallituksen toimesta säilytettävä ja niistä toimitetaan sähköinen allekirjoitettu kopio hallituksen jäsenille ja varajäsenille.

15 §            Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

      1 johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa,

2 hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta ottaen huomioon mahdollisten lahjoitusten ja testamenttien määräykset,

3 laatia ja esittää varsinaisille kokouksille vuosittain toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus ja tilinpäätös,

4 valmistella ja yhdistyksen kokouksille esitellä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna kokousten päätökset,

5 ottaa ja erottaa yhdistyksen toiminnassaan mahdollisesti tarvitsemat palkatut toimihenkilöt,

6 huolehtia ja vastata siitä, että yhdistys toimii lain, yhdistyksen sääntöjen ja Suomen Sydänliitto ry:n sääntöjen mukaisesti.

Hallitus voi keskuudestaan valita työryhmiä avukseen hoitamaan juoksevia asioita tai valmistelemaan ja suorittamaan hallituksen niille erikseen määräämiä tehtäviä.

16 §            Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja ensimmäinen varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

17 §            Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja tarvittavat asiakirjat on jätettävä toiminnantarkastajille/tilintarkastajille tilintarkastusta varten kuukautta ennen vuosikokousta.

18 §            Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntömuutokselle on saatava lisäksi Suomen Sydänliitto ry:n liittohallituksen hyväksyminen.

19 §            Yhdistyksen purkautuminen

Päätös tämän yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista ensimmäisen on oltava varsinainen kokous. Yhdistys purkaantuu, jos purkautumista on molemmissa kokouksissa kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksissä annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, siirtyvät sen jäljelle jäävä omaisuus ja varat kardiomyopatiaa ja muita sydänlihassairauksia koskevaan tutkimustyöhön viimeisen kokouksen päättämällä tavalla, jolleivät saatujen testamenttien tai lahjoitusten ehdot